ARTIKEL 1

ONDERWERP OVEREENKOMST

1.1          Deze overeenkomst heeft als onderwerp de Deelname van de Deelnemer aan de Businessclub, alsmede de rechten en plichten die daaruit voortvloeien voor Partijen. De Deelnemer heeft – in ruil voor betaling van de in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde vergoeding – recht op de Faciliteiten zoals uiteengezet in artikel 3 en wel onder de voorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst.

1.2          De Businessclub streeft ernaar om geen soortgelijke overeenkomsten aan te gaan met derden die in dezelfde branche actief zijn als de Deelnemer.

1.3          De Deelnemer heeft door Deelname op geen enkele wijze inspraak in het beleid van de Businessclub en/of FC Twente. Ook heeft de Deelnemer geen inspraak in de besteding van de door haar beschikbare gestelde gelden in het kader van deze overeenkomst. Dit is uitsluitend voorbehouden aan de Businessclub en/of FC Twente.

ARTIKEL 2

DUUR OVEREENKOMST 

2.1.    Deze overeenkomst treedt in werking op tekendatum en wordt jaarlijks, behoudens tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst, automatisch verlengd met iedere keer een periode van één (1) Contractjaar (een “Contractjaar” loopt van 1 juli t/m 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar).

2.2.    Het lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van het contractjaar waarin de contactpersoon van de Deelnemer de leeftijd van 40-jaar bereikt.

ARTIKEL 3

RECHTEN EN PLICHTEN DEELNEMER

 3.1       De Deelnemer is verplicht van iedere adreswijziging of wijziging in de factuur- of persoonlijke gegevens per omgaande schriftelijk mededeling te doen aan de Businessclub.

3.2       De Deelnemer krijgt als tegenprestatie voor betaling van de in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde vergoeding één zitplaats, hierna te noemen “Seat”. Deelnemer heeft door middel van (seizoens)clubkaarten toegang tot deze Seat. Daarnaast heeft de Deelnemer toegang tot de Faciliteiten als hierna onder 3.3 opgesomd. De rechten ten aanzien van de Seats en Faciliteiten worden in artikel 3.3 nader omschreven.

3.3       De Businessclub verleent aan Deelnemer de navolgende Faciliteiten met betrekking tot iedere thuiswedstrijd van het eerste team van FC Twente in de reguliere competitie (thans: Eredivisie), de zogeheten Play-Offs, de KNVB-Beker en/of Europese clubcompetitiewedstrijden (zoals wedstrijden in het kader van de Europa League en/of Champions League) en andere rechten:

 

  1. a) het recht op toegang tot de Seat;
  2. b) het recht tot toegang tot de Pegasus-lounge anderhalf uur voorafgaand en na afloop van de desbetreffende thuiswedstrijd;
  3. c)     het recht op één parkeerplaats op P2;
  4. d)    het recht op naamsvermelding op de Pegasus-website;
  5. e)     het recht op deelname aan Pegasus-activiteiten door de Contactpersonen;
  6. f)     het recht op aanschaf van extra wedstrijdkaarten, indien extra seats beschikbaar zijn;
  7. g)    het recht op een abonnement op de FC Twente Nieuwsbrief en de magazines FC Twente Inside en Basis;
  8. h)     het recht op de ontvangst van de Presentatiegids aan het begin van het seizoen;
  9. i)      het recht op het reserveren van plaatsen in het restaurant ‘De Veste’;
  10. j)      het recht op deelname aan de door de Businessclub georganiseerde overige activiteiten.

 

3.4       De Businessclub organiseert buiten de wedstrijden van FC Twente om eveneens activiteiten voor de Deelnemers. Deelname aan de activiteiten is uitsluitend voorbehouden aan de Contactpersonen.

3.5     De Deelnemer kan in overleg met de Businessclub, derden – anders dan de door haar opgegeven Contactpersoon – van de Seats gebruik laten maken. Dit geschiedt echter wel onder de uitdrukkelijke verantwoording van Deelnemer, hetgeen betekent dat Deelnemer aansprakelijk is voor het gebruik van Seats.

3.6     De Deelnemer heeft het recht om in overleg met de Businessclub een introducé mee te nemen. De Businessclub kan nadere regels opstellen voor de uitoefening van het voornoemde recht.

3.7     De Deelnemer dient per contractjaar maximaal acht (8) werkuren beschikbaar te stellen aan (deelnemers van) de Businessclub. Indien de Deelnemer zelf gebruik wil maken van een dienst van één van de andere deelnemers, geeft zij dit aan bij de Businessclub. De Businessclub houdt een overzicht bij van het aantal werkuren.

3.8       Het is Deelnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Businessclub, niet toegestaan om reclame-uitingen, in welke vorm dan ook, tegen of op de Seats aan te (laten) brengen, dan wel (andere) veranderingen aan te (laten) brengen aan de Seats. Daarnaast is de Deelnemer niet gerechtigd eventueel extra gekochte toegangskaarten voor de wedstrijden van FC Twente als genoemd in artikel 3.3 van dit artikel door te verkopen.

3.9       Deelnemer stemt ermee in, dat de Businessclub vanwege redenen zoals de openbare orde, de belangen van FC Twente en/of doordat Deelnemer handelt in strijd met hetgeen bepaald is in deze overeenkomst, te allen tijde gerechtigd is Deelnemer de toegang tot het stadion van FC Twente te ontzeggen. Dit zal onder andere gedaan worden door het blokkeren van de (seizoens)clubkaarten van de Deelnemer.

ARTIKEL 4

VERGOEDINGEN/KOSTEN

4.1       Deelnemer betaalt per Contractjaar, als tegenprestatie voor de door haar verworven rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst zoals benoemd in artikel 3 van deze overeenkomst, aan de Businessclub een vergoeding ter hoogte van de op het moment geldende tarieven.

Een Deelnemer die na aanvang van het Contractjaar Deelnemer wordt van de Businessclub, betaalt de in dit artikel opgesomde vergoeding naar rato van de nog overgebleven periode van het Contractjaar.

4.2       De totale vergoeding bij het aangaan van de overeenkomst (hierna: “Vergoeding”) bedraagt € 2.250,00. De Vergoeding is jaarlijks door de Deelnemer verschuldigd, ongeacht of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de Seat en Faciliteiten. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4.3       De Vergoeding zal jaarlijks per 1 juli conform de landelijke CBS inflatiecorrecties (geschatte prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie per voorafgaand kalenderjaar, dan wel een door het CBS aangewezen vervangend prijsindexcijfer) worden aangepast. Hierbij zal ieder Contractjaar het bedrag worden aangepast overeenkomstig de mutatie die zich heeft voorgedaan ten opzichte van de peildatum 1 juli een jaar ervoor.

4.4       Wijzigingen in de Vergoeding, anders dan ten gevolge van de in artikel 4.3 genoemde inflatiecorrectie zullen door de Businessclub tijdig, dat wil zeggen minimaal zes (6) maanden voor het verstrijken van het lopende Contractjaar worden bekend gemaakt door middel van een schriftelijke mededeling aan de Deelnemer. Deze aangekondigde wijziging geldt dan voor het opvolgende Contractjaar.

4.5       Nadat de Businessclub volledige en tijdige betaling heeft ontvangen van de door de Deelnemer verschuldigde Vergoeding, ontvangt de Deelnemer de (seizoen)clubkaart(en) en kan de Deelnemer aanspraak maken op de Faciliteiten en Seat.

4.6       Indien de Deelnemer niet binnen de in artikel 4.5 bedoelde termijn heeft betaald, is zij na ingebrekestelling met redelijke termijnstelling in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de Deelnemer wettelijke handelsrente verschuldigd over het onbetaald gelaten bedrag. Eveneens is Deelnemer dan de wettelijke incassokosten aan de Businessclub verschuldigd. Daarnaast is de Businessclub bevoegd eventueel reeds verkregen (seizoen)clubkaart(en) te blokkeren in geval van het (gedeeltelijk) onbetaald laten van de Vergoeding.

4.7       Deelnemer is nimmer bevoegd om het door haar verschuldigde uit hoofde van deze overeenkomst te verrekenen met eventuele tegenvorderingen welke zij, uit welke hoofde dan ook, op de Businessclub mocht (menen te) hebben. De Vergoeding kan niet teruggevorderd worden en betaling er van mag niet opgeschort worden.

ARTIKEL 5

PERSOONSGEGEVENS

5.1       Indien de Deelnemer een rechtspersoon is, dient de ondertekening van deze overeenkomst vergezeld te gaan van een recent (maximaal 6 maanden oud) uittreksel van de kamer van koophandel. De ondertekening van deze overeenkomst dient uitsluitend te geschieden door de persoon die conform voornoemd uittreksel bevoegd is namens de rechtspersoon de rechtshandeling aan te gaan.

5.2       Bij ondertekening van deze overeenkomst dient de Deelnemer een kopie van het legitimatiebewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Deelnemer en van de door haar opgegeven Contactpersoon bij te sluiten. De Businessclub is gerechtigd deze kopieën te bewaren (en verder te verwerken) doch uitsluitend met als doel om aan het door de KNVB voorgeschreven toegangscontrole beleid te kunnen voldoen, zoals neergelegd in “de Gedragscode gegevensverwerking Stadionverboden en reglement commissie stadionverboden” (in te zien op de www.knvb.nl).

5.3       De Businessclub is gerechtigd alle overige persoonsgegevens van Deelnemer – niet zijnde de gegevens zoals bedoeld in artikel 5.2 – te verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid en bestrijding van fraude, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet. Voor het in dit artikellid genoemde doel kan de Businessclub deze persoonsgegevens tevens aan FC Twente en aan haar partners verstrekken.

5.4       Indien de Businessclub in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, zoals doch niet uitsluitend in het geval van de incasso van vorderingen op Deelnemer, gebruik maakt van derden, zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Deelnemer aan deze derden te verstrekken.

5.5       De Businessclub heeft de verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in dit artikel, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

ARTIKEL 6

SCHADE EN BEEINDIGING

6.1       De Deelnemer zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de Businessclub en/of FC Twente schade lijdt en/of ten gevolge waarvan de goede naam van de Businessclub en/of FC Twente in diskrediet kan worden gebracht. Voor schade, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel zijn zowel de Deelnemer als de Contactpersoon hoofdelijk aansprakelijk.

6.2       De Businessclub behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de Faciliteiten en Seat die aan de Deelname zijn verbonden met onmiddellijke ingang aan de Deelnemer te ontzeggen, wanneer de Deelnemer handelt in strijd met het in artikel 6.1 gestelde. Dit kan onder andere gebeuren door het blokkeren van de (seizoens)clubkaarten.

Dit recht zoals genoemd in de eerste zin van dit artikellid komt de Businessclub tevens toe indien op enig moment mocht blijken dat de Deelnemer bij de ondertekening van deze overeenkomst verkeerde of valse (persoons-)gegevens heeft doorgegeven. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in dit artikellid kan de Businessclub deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat zij daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te nemen. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.

6.3       Deze overeenkomst kan eveneens met onmiddellijke ingang door de Businessclub worden opgezegd in geval de Deelnemer in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst en de Deelnemer niet binnen veertien (14) dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar strijdige handelwijze is gewezen, deze alsnog volledig nakomt. Deze schriftelijke ingebrekestelling inclusief de genoemde termijn is steeds vereist, behalve voor zover volledige nakoming niet meer mogelijk respectievelijk zinvol is. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.

6.4       Deze overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang worden ontbonden indien de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd. De Businessclub is daarnaast gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Deelnemer onder curatele wordt gesteld, toelating tot de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien de Deelnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.

6.5       Deelnemer kan deze overeenkomst daarnaast tegen het einde van elk Contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) maanden opzeggen. De schriftelijke opzegging dient vóór 1 februari van het lopende Contractjaar per aangetekende post ontvangen zijn door het secretariaat van de Businessclub.

6.6       De Businessclub kan deze overeenkomst eveneens jaarlijks opzeggen en wel tegen het einde van elk Contractjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, waardoor de schriftelijke opzegging vóór 1 mei van het lopende Contractjaar door de Businessclub verstuurd moet zijn.

ARTIKEL 7

OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de andere partij ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 8

ALGEMEEN 

8.1     Partijen dienen met betrekking tot de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen de ter zake geldende huidige en mogelijk toekomstige wetgeving en aanverwante regelingen en besluiten alsmede de overige relevante en huidige en mogelijke toekomstige regelgeving van onder andere de KNVB, de UEFA en de FIFA te respecteren.

8.2     Deze overeenkomst kan op grond van voortschrijdend inzicht, onvoorziene en gewijzigde omstandigheden, zoals doch niet uitsluitend een uitbreiding van het stadion van FC Twente, eenzijdig door de Businessclub worden gewijzigd, mits Deelnemer daardoor niet in een ongunstiger positie komt te verkeren. Een eventuele aanpassing op basis van het bepaalde in dit artikellid dient door de Businessclub tijdig schriftelijk aan Deelnemer kenbaar te worden gemaakt en wordt vanaf de datum van bekendmaking geacht deel uit te maken van deze overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Elke andere terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van deze overeenkomst, is slechts bindend, indien een en ander schriftelijk is overeengekomen en door Partijen is ondertekend.

8.3     Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn deze overeenkomst aan te gaan en de rechten te verlenen die in deze overeenkomst over en weer worden verleend.

8.4     Deelnemer is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen en of op enigerlei wijze te bezwaren.

8.5     Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waaronder de Businessclub ressorteert.

Scoor een ticket!

Wil jij zien of de Pegasus Club iets voor je is? Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Subscribe to our newsletter